Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Aansprakelijkheid ouders voor gedragingen van kinderen

Kinderen kunnen schade bij derden veroorzaken. Vaak zal dat per ongeluk zijn. Soms is er sprake van opzet. Wie is er dan aansprakelijk?

Wanneer zijn de ouders aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door een kind? En wat valt wel en wat niet onder de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren?

Uitgangspunt: lijdt de ander schade door uw schuld dan moet u deze vergoeden.
Als algemeen beginsel in ons rechtsstelsel geldt dat wanneer iemand een verwijt kan worden gemaakt dat een ander door zijn handelen of nalaten schade oploopt, deze schade moet worden vergoed door degene die dit handelen of nalaten verweten wordt.

In bepaalde situatie legt de wet deze verplichting tot het vergoeden van schade ook op zónder dat degene die deze schade moet vergoeden voor het ontstaan van de schade een verwijt kan worden gemaakt. Twee voorbeelden hiervan:

De eigenaar van een woning. Door storm waait er een dakpan van het dak en beschadigt een auto. In deze situatie kun je, bij een goed onderhouden woning, de eigenaar van deze schade geen “verwijt” maken. Toch is hij als eigenaar van de woning op grond van de wet voor deze schade aansprakelijk.

De ouder van een kind. Jantje van 6 loopt naar de school een straat verderop en maakt met een onderweg gevonden spijker in zijn hand een “leuke lijn” op het lakwerk van geparkeerde auto’s. Misschien hebben de ouders niets aan deze creativiteit van het kind kunnen doen. Maar ze zijn wel aansprakelijk.

Ouders en kinderen
Ouders zijn aansprakelijk voor de schade die hun kinderen tot 14 jaar veroorzaken, los van de vraag of deze schade per ongeluk of opzettelijk is veroorzaakt. Indien ouders een Aansprakelijkheids Verzekering Particulier, AVP, hebben afgesloten inclusief dekking voor schade veroorzaakt door kinderen, dan is de schadevergoeding die ouders moeten betalen in het algemeen gedekt op deze verzekering.

Indien het kind 14 of 15 jaar is, dan is de ouder op grond van artikel 6:169 BW alleen aansprakelijk voor de schade die het kind heeft veroorzaakt indien de ouders een verwijt kan worden gemaakt dat zij de gedraging van het kind niet hebben belet. Ouders zijn dus aansprakelijk tenzij hun niets te verwijten valt. Daarnaast geldt dat de schade die het kind heeft veroorzaakt aan het kind moet kunnen worden toegerekend. Er moet dus sprake zijn van een vorm van verwijtbaarheid.

Voor schade die door kinderen van 16 jaar en ouder worden veroorzaakt, geldt dat de ouders zonder bijkomende omstandigheden hiervoor niet aansprakelijk zijn. Het kind zelf is voor deze schade aansprakelijk.

Op veel aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren kunnen ouders deze aansprakelijkheid van hun kinderen, die 16 jaar of ouder zijn maar nog wel onder de ouderlijke zorg vallen, mee verzekeren. Daarbij geldt echter een belangrijke beperking.

Schade die het kind door opzet of grove schuld veroorzaakt, wordt niet vergoed. Dus het kind van 16 jaar of ouder dat in de avonduren gaat “rellen” en gepakt wordt, zal uiteindelijk zelf de schade moeten betalen: de ouder is hiervoor niet aansprakelijk en de AVP die de ouder mede ten behoeve van dit kind heeft afgesloten kent voor deze opzettelijk veroorzaakte schade een uitsluiting.

Groepsaansprakelijkheid
Vandalisme door jongeren vindt vaak plaats in groepsverband. Daarbij kan achteraf onduidelijk blijven wie binnen de groep nu precies wat heeft gedaan. Juridisch kan dan elk lid van de groep voor de volledige schade aangesproken worden. Het lid van de groep dat uiteindelijk de schade vergoedt, moet dan zelf maar zien om het deel waarvoor de andere leden van de groep gehouden zijn te betalen, te verhalen. Het kind kan aan deze aansprakelijkheid alleen ontkomen indien hij of zij kan aantonen dat hij ten tijde van het voorval geen mogelijkheid had om zich zelfstandig van de groep te distantiëren.

Ook de AVP vraagt om advies
Zeker wanneer u kinderen heeft vraagt ook de AVP om advies. Bij onder meer samengestelde gezinnen, kinderen die deels op kamers wonen of langere tijd in het buitenland een stage volgen, kunnen situaties ontstaan die toch echt even goed bekeken moeten worden om ervoor te zorgen dat de verzekering blijft doen waarvoor u deze heeft aangeschaft: zekerheid bieden. Wij nemen graag de tijd om ook deze verzekering prima voor u in orde te maken!

Facebook icon Like ons op Facebook