Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Uw autoverzekeraar erkent ‘uw’ schuld terwijl u het hiermee niet eens bent

Uw verzekeraar beslist dat u schuld heeft aan een ongeval, maar u denkt er anders over. Wat nu?

Minimaal een WA-verzekering
Wanneer u met uw auto aan het verkeer deelneemt, dient u voor deze auto minimaal te beschikken over een verzekering die voldoet aan de eisen die de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, WAM, hieraan stelt.

Kort gezegd, deze wet beoogt de belangen te beschermen van derden die schade lijden door een ongeval waarbij de betreffende auto betrokken is.

Rechtstreeks vorderingsrecht
De WAM-verzekering is op een aantal punten een bijzondere verzekering. Onder meer omdat iemand die meent schade te hebben geleden als gevolg van een gebeurtenis waarbij de auto betrokken was, rechtstreeks de WAM-verzekeraar kan aanspreken en ook rechtstreeks met deze verzekeraar de schade kan afwikkelen.

Stel dat de auto eigendom is van een onderneming. Nadat de auto betrokken is geraakt bij een ongeval, gaat de onderneming failliet. De partij die door het ongeval schade heeft geleden zou normaal gesproken een vordering hebben op de inmiddels failliete boedel. Daarbij is de kans groot dat zijn vordering niet of niet volledig voldaan zal worden.

Maar doordat er sprake is van een rechtstreeks vorderingsrecht op grond van artikel 6 van de WAM is dit risico bij ongevallen veroorzaakt door een auto niet aanwezig: de benadeelde kan de WA-verzekeringsmaatschappij van de auto rechtstreeks aanspreken, ongeacht of de eigenaar van de auto nog bestaat.

Verzekeringsmaatschappij maakt zelfstandige afweging
Indien de verzekeringsmaatschappij waarbij de auto tegen wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd door een benadeelde wordt aangesproken, zal deze verzekeringsmaatschappij de vordering zelfstandig beoordelen.

Hierbij zal de verzekeringsmaatschappij niet alleen kijken naar wat partijen bijvoorbeeld op het schadeaangifteformulier hebben verklaard, maar ook naar eventuele aanvullende getuigenverklaringen.

Uiteindelijk neemt de verzekeringsmaatschappij zelfstandig een besluit of zij aansprakelijkheid erkent en dus overgaat tot vergoeding van de geclaimde schade.


U bent het niet eens met deze erkenning van aansprakelijkheid
De WA-autoverzekering voor uw auto is door u afgesloten. U voelt zich dus ‘klant’ van deze verzekeraar. Toch kan deze verzekeraar zelfstandig overgaan tot erkenning van aansprakelijkheid. Om het even huiselijker te zeggen: ‘Uw’ verzekeraar gaat mee in de stelling van de tegenpartij dat u schuld heeft aan het ongeval.

Indien het ongeval inderdaad aan u te wijten is, zult u daar over het algemeen geen problemen mee hebben. Dit ligt anders wanneer uw lezing van het ongeval afwijkt van die van de tegenpartij en in uw beleving de volledige schuld van het ongeval juist bij de tegenpartij ligt en niet bij u.

Erkenning van aansprakelijkheid heeft gevolgen
Erkent uw verzekeraar dat u aansprakelijk bent voor de schade die een derde heeft geleden als gevolg van een ongeval waarbij uw auto betrokken was, dan zal dat in de praktijk betekenen dat dit gevolgen heeft voor uw bonus/malus positie op basis waarvan de premie van uw autoverzekering wordt vastgesteld. U gaat na dit ongeval daardoor meer premie betalen. Omdat dit effect betrekking heeft op de premies over een reeks van jaren, kan dit betekenen dat u als gevolg van dit ongeval in totaal een aanzienlijk groter bedrag aan verzekeringspremies gaat betalen.

De verzekeraar neemt zelfstandig een beslissing
De WA-verzekeraar van uw auto moet zelfstandig een beslissing nemen over de vraag of de maatschappij van oordeel is of u wel of niet aansprakelijk bent. Dit betekent dat de verzekeraar ook jegens de benadeelde uw aansprakelijkheid kan erkennen, terwijl u het daarmee niet eens bent.

De verzekeringsmaatschappij heeft wel de verplichting om zich op een redelijke manier in te spannen voor de bescherming van haar verzekerde (u dus) bij de mate van diens (wettelijke) aansprakelijkheid. Dit kan betekenen dat de verzekeraar wel aandacht moet besteden aan uw visie. Bij tegenstrijdige visies kan van een verzekeraar dan ook worden verwacht dat deze een schade-expert inschakelt of aanvullend onderzoek laat doen naar de oorzaak van het ongeval. Maar uiteindelijk mag de WA-verzekeraar zelfstandig het standpunt innemen dat u aansprakelijk bent aan het ongeval, ook wanneer u van mening blijft dat dit onterecht is!

Juiste informatie belangrijk
In bijna alle gevallen komt de WA-verzekeraar ‘op afstand’ tot een oordeel of u wel of niet aansprakelijk bent, onder meer op basis van wat partijen op het Schadeaangifteformulier hebben vermeld. Het is dan ook van groot belang dat dit formulier na een ongeval zorgvuldig wordt ingevuld en dat de situatieschets zo nauwkeurig mogelijk wordt getekend. Dat geldt ook voor de verklaringen die aan dit formulier worden gevoegd. De schadebehandelaar van de verzekeraar moet zich vaak op basis van deze documenten een oordeel vormen. Heeft u het formulier ‘wat slordig’ ingevuld en blijkt de verzekeraar op grond van wat u in de snelheid of emoties heeft opgeschreven van oordeel te zijn dat u aansprakelijk bent, dan is het vaak lastig om daarna met succes te stellen dat de situatie toch anders was dan u eerder heeft verklaard.

Aarzelt u hoe u een bepaalde situatie moet omschrijven na een schade waarbij uw auto is betrokken?  Neem dan contact met ons op. Samen met u kijken wij dan naar de wijze waarop u de schade zodanig kan melden dat deze correct is en er geen onbedoelde misverstanden kunnen ontstaan.

Facebook icon Like ons op Facebook